தமிழ் தேசி கர்ல் எக்ஸ்-லவர் கூட மர்ரியகெக்கு அப்பறம் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஒரு ஆளை நீண்ட காலமாக காதலித்து வந்தேன். எங்களால் ஒன்று சேர முடியாவிலை, இருவரும் வேவேரு ஆட்களை திருமணம் செய்து கொண்டோம். எங்களுக்கு ஸெக்ஸ் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது.

எக்ஸ்-லவர் பூலில் அமர்ந்து நீண்ட நேரம் ஒல்லு ஆதிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தேவிதிய போல யோசித்தேன். ஒரு நாள் இருவர் வீட்டில் ஏமாற்றி விட்டு கெஸ்ட் ொசெகு வந்தோம். காதலணி கீழே னூடேக படுக்க வைத்தேன்.

காமவெறி கொண்டு மேலே ஏறி அமர்ந்து கொண்டேன். அவனோட சுன்ணி கூத்தியில் ஆழமாக இறங்கி எழுந்து வந்தது. நானனும் அமானமாக அமர்ந்து மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதித்து சுகத்தை பெற்று கொண்டு இருந்தேன்.

ஏனொட மூலையில் குழந்தை பால் குடிப்பது போன்று சாப்பி எஂஜாய் செய்தான். இருவரும் நீண்ட நேரமாக அந்தரங்க பகுதியிலிருந்து பிறிது கோலாமால் ஜாய்ந் செய்து ப்லெஷர் அனுபவித்ோம். கதாசியில் விந்தை உள்ளே இறக்கி விட்டான், நான் ஒரு தமிழ் தேசி கர்ல் ஸெக்ஸ் போல மாரினேன்.