கொழுந்தான் அண்ணியை கிட்செனில் தூக்கி ஒக்கும் தமிழ் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ்

ஏனொட அண்ணன் வெள்ளினாட்தில் வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். வீட்டுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வந்து செல்வன். என் அண்ணி இரவு நேரத்தில் காம அரிப்பு எடுத்து போனேல் பித்து படம் பார்ப்பதை கண்டு பிடித்து விட்டேன்.

அவளுக்கு என் மேல் ஆசை இருந்தது தெரிந்தது. சரியான ஸெக்ஸ் வாய்ப்புக்கு நீண்ட நாட்களாக காத்துக்கொண்டு இருந்தேன். ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இழை, நானும் அண்ணி மட்டும் தனியாக இருந்தோம். அந்த சமயம் அண்ணி கிசந் ரூமில் ஸரீ கட்டிக்கொண்டு வேலை செய்தால்.

நான் பின்னால் சென்று கட்டிப்பிடித்து மூலை மற்றும் கூத்தியில் கையை விட்டு சிந்தி ஸெடக்ஶந் செய்தேன். பின் ஏனொட சூனியில் காஂடம் மாட்டிக்கொண்டு என் மேலே ஏறி கூத்தியில் பலமாக அடி வாங்க வைத்தேன். கொழுந்தான் சூணியால் அடி வாங்குவதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டால்.

இருவரும் தமிழ் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ் மூடில் நீண்ட நேரமாக ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ் செய்து பபியாகா இருந்தோம்.