காமாமான சென்னை ஆஂடீ உம்பி பின்பு ஊதல்

லேடெஸ்ட் தமிழ் ஸ்க்யாஂடல் விடெோவில் தேவிதிய சுவேத ஆஂடீ. இந்த காம ஆஂடீ அவளின் கால்களை விரித்து அவளின் காதலனுக்கு காமிக்கிறாள். பின்பு அவளின் பூந்டையை காதலனுக்கு காமிதது விட்டு அவனின் சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள். இவள் அவனின் சுன்னியின் முனையை னாகி பின்பு அதை சாப்புகிறாள். இப்பொழுது அவள் காதலனிடம் அவளின் பூந்டையில் ஊகும் பாடி கேட்கிறாள்.

இந்த ஆஂடீ வயது ஆனவள் என்றாலும், அவளின் பூண்டாய் இறுக்கமாக இருக்கிறது. பாருங்கள் காதலன் அவளின் கருப்பு தெஸ்ஸி பூந்டையை ஊபத்தை. அவன் இந்த ௌந்தயா ஊது உல்லாசமாக இருக்கிறான்.