சுடிதாரில் பூல் ஊம்பும் தமிழ் ப்ரதர் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ

0 views

என் தங்கை காதல் செய்யும் வீசியம் எனக்கு அவளது மொபிழை காணும் பொழுது தெரிந்து விட்டது. உடனே இத்தனை காரணமாக வைத்து அவளிடம் ஏதேனும் நான் ஸ்பெஶல் ஆகா வாங்க வேண்டும் என்று ஆசை பட்டேன். அத்த கார்நாதினால் இத்தனை பட்திரி எங்கள் வீட்டினில் சொல்லி விடுவேன் என்று அவளிடம் சொன்னேன்.

இத்தனை அவள் கேட்ட உடனே, அவள் என்னுடைய பண்டை கீல் இறக்கி விட்டு என்னுடைய அரிப்பு இறங்கும் வரை என்னுடைய நீண்ட தாடியை அவளது வாய்யில் வைத்து மிகவும் சுகமாக ஊம்பி விட்த்ாஅல். எனுடைய தங்கையிர்க்கும் இந்தலாவிர்க்கு பூல் சுகம் கொடுக்க தெரியும் என்பதனை நான் அப்பொழுது அவள் ஊம்பியாதனை வைத்து தான் அறிந்து கொண்டேன்.

என்னுடைய காதலி கூட அவள் நூலைத் அளவிர்க்கு என்னுடைய தாடியை ஆல்மாஅகா உள்ளே நுழைத்து சுகம் கொடுத்தது இல்லை.