போர்ன்ஸ்டார் போலவே தமிழ் விபசாரி சுன்னியை சாப்புகிறாள்

0 views

இப்படி ஒரு அழகான உம்பலை நான் இதுவரை என் வாழ்வில்லெ பார்த்தது இல்லை. இந்த தமிழ் பொம்பளை ஒரு விபசாரி இவளுக்கு 35 வயது ஆகிறது. ஆனாலும் இவளை ரெகுளற் வாடிக்கையாளர்கள் எப்பொழுதும் கூப்பிட்டு இவளை ஊபார்கள். நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் இவளின் வேகமான சுன்ணி உம்பலுக்காகவே வருவார்கள்.

இன்று வெள்ளோரே தொழிளத்திபரின் பெரிய தமிழ் சுன்னியை இவள் உம்பூகிறாள். இவன் 50 கிலிளோமேட்டேர் துளைவில் இருந்து இவளுக்காக ஆங்குஇருந்து வருகிறான் ஒரு அருமையான உம்பலுக்கு. பாருங்கள் இந்த அனுபவம் வாய்ந்த பொம்பளை அவனின் சுன்னியை முழுமையாக விழுந்து உம்பூகிறாள். அவனின் சுன்ணி முழுவதும் ஈரமாகி ஏசி ஆகிவிட்டால் ஆனால் அதனால் தான் அவனுக்கு சுகம் கிடைக்கிராது. இந்த விதேோவை பார்த்து ரசீத்துவிட்டு உங்களின் நண்பர்களுக்கு ஶேர் செுன்கள்.