ஸெக்ஸீ அக்கா தங்கையின் சோடிிந்டியன் தமிழ் லெஸ்பீயந் ஸெக்ஸ்

0 views

நானும் ஏனொட தங்கையும் சின்ன வயதிலிருந்து ஸெக்ஸ் செய்வதில் ட்யாலெஂடெட் கர்ல்ஸ் போன்று இருந்தோம். அதிகமாக அன்ஙககளுடன் ஸெக்ஸ் செய்து விட்டதால் சின்ன வயதில் மிகவும் தெளிந்து விட்டோம். தினனும் வீட்டுக்கு வந்தால் ம்யாடர் சம்பவத்தை பற்றி கொஞ்ச நேரம் பாேசி விட்டு பின்பு வேறு கதையை பேசுவோம்.

அப்படி இருக்க ஒரு நாள் இருவரும் தமிழ் லெஸ்பீயந் ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தோம். ஏனொட தங்கை பேட் ஶீட் உள்ளே நிர்வாணமாக படுத்தபடி இருந்தால். நான் த்-ஶர்ட் கழத்தியபடி முளையை தூக்கி தங்கையின் வையில் வைத்து கிடித்தேன்.

ஏனொட மூலை கம்பு ஷர்ப்ான நிபல் பகுதியை கொண்டு இருந்தது. குழந்தை பால் குடிப்பது போன்று பூப்சை பிடித்து சாப்பி சுவைத்து கொண்டு இருந்தால். பின்பு போர்வையை விலக்கி விட்டு தங்கையின் முளையை கையால் பிடித்து பிசையும்படி செய்தேன்.