காம வெறி பிடித்து சுன்னியை அடி தொண்டையில் ஊகிறான்

0 views

இன்று காம படத்தில் விபசாரி பதுமை சுன்னியை தனது தொண்டையில் விழுங்கி உம்பூகிறாள், இதில் வரும் ஆண் தனது சுன்னியை பாவம் பார்க்காமல் அவளது தொண்டையில் விட்டு குத்தி ஊகிறான் அதை தாங்க முடியாமல் பதுமை கதறி அழுகிறாள்.

இந்த காம கொடுரன் அவள் ஏவளவு அழுதாலும் சுன்னியை விடாமல் அவளிண்ட் அடி தொண்டையில் விட்டு உளாசமாக ஊது தழுகிறான் பின்பு இவள் முடிந்த வரை சுன்னியை தொண்டையில் விட்டு உம்பி சுகம் தருகிறாள் ஆனால் இந்த காம் கொடுரனுக்கு சுன்னியில் கஞ்சு வந்த பாடு இல்லை.

இவளின் முகத்தை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு சுன்னியை அடி தொண்டையில் விட்டு ஊது கொண்டே இருஇரான் அப்பொழுது பதுமைக்கு முுசு தினரால் ஈர் படுகிறது. ஆனாலும் அதை ஏதும் பார்க்காமல் அவளின் தொண்டையில் காட்டு தனமாக ஊது தழுகிறான்.

இந்த பெண் தானால் முடிந்த வரை முுசை எழுது பிடித்து கொண்டு அவளின் அடி தொண்டையில் சுன்னியை இறக்கி சுகம் தருகிறாள். பின்பு இந்த காம வேரியங் அவளின் வாயில் சுன்னியை முழுமையாக விட்டு அழுத்தி பிடித்து கொழுகிறான். இந்த காம தனமாக உம்பலை பார்த்து ராசியுங்கள்.