பங்களோறே விபசாரி சுது புஉலை னாகி ஊகிறாள்

0 views

கொய்ம்பதோரெ விபசாரி ஹோடெல் ரோமிழ் நிர்வாணமாக காதலனுடன் ஊகிறாள். இவள் செக்ஷியாக சுன்னியை மட்டும் உம்பாமல் சுது ஊட்டாய்யில் வாய் வைத்து நக்கல் னாகி சுகம் தருகிறாள், சுத்ில் வாய் வைத்து னாகினாள் சுகமிாஅகா இருக்கும்.

நீங்களும் சுத்ில் வாய் வைத்து னாகி பாருங்கள் சுகமாக இருக்கும், பின்பு சுன்னியில் வாய் வைத்து செக்ஷியாக சப்ப ஆரம்பிக்கிறாள். இவள் சுன்னியை கண் அடித்து கொண்டே காமமாக சாப்பி உரிவத்தை காதலன் காம படம் எடுக்கிறான். அது தெரிந்தும் இன்னும் சுகமாக சுன்னியை சாப்பி உரிய ஆரம்பிக்கிறாள்.

விபசாரி நிர்வாணமாக மூலை குத்தியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள், அதுவே முஉடக இருக்கிறத அதிலும் சுன்னியை சாப்பி உம்பும் பொழுது இன்னும் காம சுகமாக இர்கிரது. சுன்னியை நன்றாக நாக்ள் னாகி சாப்பி உறிண்து காதலன் மீது ஈரி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள்.

அப்படி சுன்னியை குத்தியில் விடும் பொழுத சுன்ணி வாழ வாழப்பாக நழுவுகிறது, அதை பீத்தஹூ நன்றாக அடி குத்தியில் இறக்கி குதித்து ஊது சுன்னியில் விந்து வர வைக்கிறாள். இவர்கள் ஹோடெல் அறையில் காமம் செய்து ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.