வைஃப் பாவாடையை தூக்கி ஊகும் தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

வைஃப் கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது கால காதலனை வீட்டிற்கு வர வைக்கிறாள், வீட்டிற்கு கால காதலன் வந்ததும் னூடேதாக ஊககமல் பாவாடையை மட்டும் தூக்கி குத்தியை ஊக்க காட்டுகிறாள்.

இது போன்று நிறைய மனைவிகள் ஊப்பற்கள் என் என்றாள் அவர்கள் வீட்டிற்கு யாராவது வந்து விட்டால் உடனே பாவாடையை கீழே இறக்கிவிட்டு சென்று ஒன்றுமே நடக்காதது போல நடிபார்கள்.

இந்த மனைவியும் அப்படி தான் ஸரீ மட்டும் பாவாடையை தூக்கி ஸெக்ஸீ குத்தியை காட்டுகிறாள். இவள் குத்தி கொஞ்சம் கிழிந்து தான் இருக்கிறது, பொதுவாக மனைகளின் பூண்டாய் பெரிதாக கிழிந்து தான் இருக்கும்.

குத்தியை காட்டியதும் அதில் சுன்னியை விட்டு ஜொல்லியாக ஊகிறான், சிறிது நேரம் ஊதத்ிலே விந்து வைஃப் குத்தியில் இறங்குகிறது. சொத் இஂடியந் தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து ராசியுங்கள்.

Related videos