தேன் இஂடியா பூண்டாய் நக்கி

அருண் இந்த பூந்டையின் கசப்பான சுவையை விரும்புகிறான். பின்பு இவன் இன்று ஓய்வு இல்லாமல் இருக்கிறான் இந்த பூந்டையை நக்கி சுவைத்துக்கொண்டு இருக்கிறான்.இந்த தேன் இஂடியா ஆஂடீ அறுணுடான் வெள்ளை சிகிராள் பின்பு இவனுடன் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறாள். இவர்களின் உறவு காமம் சேவது மட்டும் தான் பின்பு காதல் செய்வது எதுவும் இவர்களுக்கு பிடிக்காது. ஆஂடீ கணவன் ஊரில் இல்லாத பொழுது அறுணுடான் அடிக்கடி படுப்பாள்.

இன்று நீங்கள் அருண் தேன் இஂடியா ௌந்தியின் பூந்டையை நாக்குவதை பார்க்கலாம். இவன் அவழுடாய பூண்டாய் முன் இருக்கும் சதையை 15 நிமிடங்களாக சாப்பி உரிகிறான். பிறகு அதே சமயத்தில் ௌந்தயின் பெரிய மூலையில் கையை வைத்து தடவி வேளையாடுகிறான்.