ஃபாரிநர் சென்னை காலேஜ் கர்ல் கூத்தியில் சூணியால் ஒக்கும்

0 views

பொதுவாக தமிழ்நாட்டு பேண்ஙகள் காமத்தில் அனைத்து விதமான விதைகள் மற்றும் கவர்ந்து இழுக்கும் கலைகளையும் தெரிந்து வைத்து இருப்பார்கள். ஆகயல் உலக அளவில் விவரம் தெரிந்த அன்ஙகள் முதலில் இந்தியாவில் உள்ள தமிழ் பெண்களுடன் ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள்.

அதுவே இந்த ஆபாச விடெோவில் நடந்து இருக்கிறது. வெள்ளினாட்தில் இருந்து டூரிஸ்ட் விசா மூலம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் ஃபாரிநர் ப்ரோகர் மூலம் தமிழ் சென்னை காலேஜ் பேண்ங்கலை ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று காசு கொடுக்கிறான்.

அதில் இந்த தேவிதிய பெந் காலேஜ் லீவ் போட்டுவிட்டு ஓயோ ரூமில் தனிமையில் வெள்ளினாட்து ஆலின் வெள்ளை சுன்ணியல் பலமாக ஓல்ல் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறாள். அவனின் மேல்புறத்தில் அமர்ந்து சூனியை கூத்தியில் வாங்கி இடுப்பை ஆத்திக்கொண்டு இருக்கும் தமிழ் டஸ்கீ ஸ்கின் டோந் உடையை பெண்ணை பாருங்கள்!

நீண்ட நேரமாக ஓல்ல் ஒத்து விட்டு இறுதியில் பூந்டையில் விந்தை ககி விடும் சுப்பெரான விதேோவை இந்த தமிழ்செக்ஷ்விட்ஸ் வேப்சித்தேல் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!