டீந் கர்ல் காஂடம் போட்ட பூளை சாப்பும் தமிழ் ப்ளொவிஜோப்

0 views

ஃபைநல் யியர் காலேஜ் படித்து கொண்டு நேரத்தில் தினனும் ஒரு பெண்ணை ஓயோ ரூஒமுக்கு அழைத்து சென்று ம்யாடர் போடுவேன். குறிப்பாக அழகான லேடீ டீசர் முதல் ஃபைநல் யியர் போனுங்க வரை ஒல்லு அடித்தேன்.

அபோஜுது ஸ்கூல் முடித்து விட்டு காலேஜ் 1ஸ்ட் யியர் ஜாய்ந் பண்ண வந்த டீந் கர்ல் பார்த்தேன். பார்க்க மிகவும் இளமையாக இருந்தால், அவளை ரூம் அழைத்து சென்று ஒரு நாள் முழுவதும் ப்ளொவிஜோப் செய்ய விட வேண்டும் என்று நினைத்தேன்.

கொஞ்சம் காசு க்ல்யாமர் எல்லாம் கட்டி யஂக் டீந் பெண்ணை மயக்கினேன். இருவரும் காலேஜ் லீவ் போட்டு விட்டு ஓயோ ரூமுக்கு போனோம். பூல் மேல் காஂடம் போட்டுக்கொண்டு உம்ப விட்டுக்கொண்டு இருந்தேன். அவளும் சலிக்காமல் சூனியை உம்பி சோர்வு அடைந்தால்.

இறுதியில் மூலை மேல் அமர்ந்து பூளை வையில் விட்டு கண்சியை உள்ளே விட்டு குடிக்க வைத்தேன்.

மேலும் இது போன்ற தமிழ் ப்ளொவிஜோப் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க