தமிழ் சுன்னியை சைநீஸ் மஸாஜ் செய்கிறாள்

0 views

இஂடியந் தமிழ் பையன் சிங்கப்போரேல் சைநீஸ் நாடு வயதுபெண் சுன்னியை மஸாஜ் செய்து விடுகிறாள். இவனின் நண்பன் அங்கு ஒரு நிர்வாணமாக மஸாஜ் செய்ும் பாரிலேர் இருப்பதாக சொல்லியதால் இவன் இங்கு வருகிறான்.பின்பு இவன் ஸ்ட்ரெஸ் குறைய 40 வயது பொம்பளை இவனுக்கு மஸாஜ் செய்து விடுகிறாள்.

இந்த பொம்பளை இந்த கருப்பு தமிழ் சுன்னியை கையில் பிடித்து இருப்பதை பார்க்கலாம். பின்பு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் விடுகிறாள். பின்பு அவனுதாய பெரிய 7 இன்ச் சுன்னியை கைகளால் பிடித்து தேக்ிறாள். இந்த பையன் அவள் சுன்னியில் மசகே செய்துகொண்டு இருக்கும் பொழுது அவழுடாய முலைகளை பேசாகிறான். இந்த போர்ன் க்லிபை பாருங்கள் பின்பு நீங்களும் இதேபோல் மஸாஜ் செய்ய வேண்டும் என்று தூன்றும்.

Related videos