சென்னை விபசாரி சுன்னியை சாப்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

0 views

வாடிக்கையாளர் சுன்னியை முழுமையாக சாப்புமாரு ஆசையுடன் சொல்லுகிறார். ஆஂடீ சுன்ணூயை முழுமையாக விழுங்கி உம்பூகிறாள் ஆனால் அது அவளுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது முதுமையாக விழுங்கி உம்புவதற்கு. பின்பு அவளால் திதார்ந்து உம்ப முடியவில்லை அவள் சிறிது நேரம் உம்பாமல் முுசு விட்டு வாடிக்கையளருடன் செக்ஷியாக பேசிக்கொண்டு இருக்கிறாள். ௌந்தய்க்கு விபசாரியின் முலைகள் பெரிதாக கணம் தாங்காமல் கீழே தொங்குகிறது. பின்பு மீண்டும் வாடிக்கையாளாரின் சுன்னியை உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள் அப்பொழுது வாடிக்கையாளர் சுகம் தாங்காமல் நன்றாக சப்ப சொல்லுகிறார். ஆஂடீ சுன்னியை கடினமாக விழுங்கி சாப்பி உம்பூகிறாள் அப்பொழுது வாடிக்கையாளருக்கு சுகம் தாங்காமல் சுன்னியில் இருந்து கஞ்சு விபசாரி ௌந்தயின் தொண்டையில் அடித்தது. அதை ஆஂடீ குடிக்கும் பொழுது பொறை ஏறி கஞ்சை கேழே ஊற்றிவித்டால் பின்பு அவளது மூலையில் சுன்னியை வைத்து அடித்துக்கொண்டே வாடிக்கையாளர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். பாருங்கள் ஆஂடீ சுன்னியை சாப்பி உம்புவத்தி