தமிழ் போர்ன்ஸ்டார் பப்லிக் பூசில் ௌந்தயா கையடிக்க வைத்த வீடியோ

நான் தினனும் வேலைக்கு பப்லிக் பூசில் செல்வேன். எனக்கு கூட நெருக்கமாக அமர்ந்து கொண்டு அழகான ஆஂடீ வருவாள். ஆவலுடன் செக்ஷியாக பாேசி கமபசியை ஏற்றி வந்தேன். எனை ஒரு தமிழ் போர்ன்ஸ்டார் என்று பெருமையாக புகழந்தல்.

இருவரும் ஒன்றாக மீட் செய்து ம்யாடர் அடிக்கும் அளவுக்கு நேரம் கிடைக்காமல் இருந்தது. பூசில் செழும்போது ௌந்தயிடம் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன். ஒரு நாள் பூசில் கடாசி இருக்கையில் ௌந்தயுடன் தனியாக அமர்ந்து வந்தேன்.

வேண்டும் என்று பாண்ட் உள்ளே இருந்து சுன்னியை வெள்ளியில் எடுத்தேன். அன்று ஜாத்தி போடாமல் சென்றதால் பூளை வெளியில் எடுப்பதற்கு சுலபமாக இருந்தது. ௌந்தயா வெறுப்பு ஏற்றுவது போன்று பூளை வெள்ளியில் எடுத்து வேகமாக குலுக்கி கொண்டு இருந்தேன்.

ஒரு அளவு வரை ஆஂடீ கொஞ்திறோளாக இருந்தால், பின்பு ஏனொட பூளை கையால் இறுக்கமாக பிடித்து மேலும் கீழுமாக ஆட்டி விந்தை வெளியில் வர வைத்த ஸெக்ஸீ ஆஂடீ வீடியோ பாருங்கள்!