டேள்ியில் இஂடியந் கர்ல்‌ஃப்ரெஂட் ஹோடெல் ரூமில் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ

0 views

இந்த விடெோவில் இருக்கும் ஆந் டேள்ியில் வாசித்து வருகிறான். இவனுக்கு பல ஸ்டேட் பேண்ஙகளுடன் ம்யாடர் செய்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். அதற்கு முதற்படியாக நார்த் இஂடியந் கர்ல்‌ஃப்ரெஂட் எல்லாம் அழைத்து ம்யாடர் போட்டு விடுகிறான்.

இறுதியில் தமிழ்நாட்டு பெண்ணுடன் உணர்ச்சி பூர்வமாக ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை படுகிறான். அதற்காக டேள்ியில் வாசித்து வந்த தமிழ் பெண்ணை உஷர் செய்து விடுகிறான். அவளை தாஜ்மஹால் அருகில் உள்ள ஒரு ஹோடெல் ஒண்டிர்கு அழைத்து வருகிறான்.

தமிழ் தேவிதிய சூனியை பார்த்தவுடன் கையால் இறுக்கமாக பிடித்து மேலும் கீழுமாக உம்பிக்கொண்டு இருக்கிறாள். ஹோடெல் ரூமில் அந்த ஆந் வீடியோ எடுப்பது கூட தெரியாமல் விறுவிறுப்க சாப்பிக்கொண்டு கண்சியை சாப்பி எடுத்து விடுகிறாள்.

அவளின் உதட்டில் கன்சி வழிந்து கீழே சிந்துகிறது. அந்த பெண்ணின் உம்பலை ரசித்துக்கொண்டு வெள்ளியில் தாஜ்மஹால் பார்த்தபடி இருக்கும் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ பாருங்கள்! ஹோட் ல்யாடீஸ் ந்யூட் ஶோ!