பூந்டையில் தயிர் விட்டு சாப்பிட்டான்

0 views

உங்களில் யார் இது வரைக்கும் பூந்டையை னாகி இருகீர்கள் அவர்களுக்கு தெறிிஉம் அதன் சுவை புளிபாகவும் உப்பாகவும் இருக்கும். ஆனால் இந்த தமிழ் கணவன் மனைவியின் பூந்டையை அமிளமாகவும் பின்பு உப்பாகவும் அதை தையேறு போல் ஆக்கினான். அவன் ஊகும் அனைத்து ஊட்டாய்யிலும் அதை விட்டான். பின்பு அந்த தயிறை பூந்தைக்குள் விட்டு அதை னாகினான்.

பின்பு அந்த பூந்டையை நான்கு னாகி முடித்த உடன், கணவன் மனைவியின் பூந்டையை ஆழமாக ஊதான். இந்த சொத் இஂடியந் ஜூடிகள் காட்டு தனமாய் ஊபத்தை ஹார்ட்‌கோர் ஆக்ஶந் ஸெக்ஸ் விடெோவில் பாருங்கள். நீங்கள் இதை பார்த்து முடித்த உடன் உங்களின் சுன்ணி வேறைத்து விடும்.