தமிழ் பையன் சொந்த அண்ணியை ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் தமிழ் பையன் அவனுதாய சொந்த கல்பான அண்ணியை டாகீ நிலையில் ஊபத்தை. பின்பு அண்ணி அவனிடம் பொறுமையாக ஊக்க சொல்லி கெஞ்சுகிறாள். தமிழ் பையனின் சுன்ணி மிகவும் பெரிதாக இருப்பதால் தான் இவள் அவனை பொறுமையாக ஊக்க சொல்லி கெஞ்சுகிறாள். அண்ணி இவனுடன் வேலை செய்கிறாள் பின்பு இவர்கள் இருவரும் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறார்கள். அடிக்கடி இவர்கள் ஹோடெல் அறைக்கு ஊக்க செல்கிறார்கள்.

இன்று நீங்கள் ஹ்ட் போர்ன் க்ளிபில் தமிழ் பையன் அவளை மிருகதனமாக ஊபத்தைும் பின்பு அவள் காத்ருவதைும் பார்க்கலாம். இவன் அண்ணியை ஒரு போர்ன்ஸ்டார் போலவே பூந்டையில் குத்ுகிறான் பின்பு கல்பான ஊகும் பொழுது விடாமல் காத்ருகிறாள். இவளுக்கு அவன் பொறுமையாக ஊக்க தான் விரும்புகிறாள். ஆனால் ம்யாடர் போதும் பொழுது யாராலும் காமத்தை அடக் முடியாது.