தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ் ஆஂடீ ந்யூட் ஶோ பார்த்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான்

0 views

ஆஂடீ வீட்டில் யாரும் இழை என்று குளித்து விட்டு வந்து ஹள்லில் ட்ரெஸ் மாற்றுகிறாள். இவள் ட்ரெஸ் மற்றும் பொழுது ஒரு திருமணம் ஆகாத இளமையான பையன் வீட்டிற்குள் வருகிறான்.

இந்த பையனும் சொந்தக்காரன் தான் ஆனால் ஆஂடீ பிர மாற்றிக்கொண்டு இருப்பது தெரியாது. ஆஂடீ முளையை னூடேதாக காண்பித்து ட்ரெஸ் மாற்றுகிறாள்.

பிக் பூப்ஸ் காண்பித்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது இளமையான பையன் உள்ளே வந்து ஆஂடீ ஸெக்ஸீ முளையை பார்த்து விடுகிறான். ஆஂடீ முளையை பார்த்தால் நமக்கே மூடு ஆகுகிறது பின்பு எப்படி இளம் ரதத்திற்கு மூடு ஆகாமல் இருக்கும்.

தைரியமாக ஆஂடீ அருகில் சென்று ஆஂடீ கண்களை பார்த்து அவள் மூடக இருக்கிறாள் என்பதை தெரிந்துகொண்டு செக்ஷியாக கட்டி பிடித்து ந்யூட் முளையை தடவி ஸெக்ஸ் செய்கிறான். பிக் பூப்ஸ் ஆஂடீ தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.