தமிழ் ஆஂடீ சுன்ணிக்கு கையதடித்து பூப்ஸ் மேல் கன்சி வாங்கும் ஸெக்ஸ்

0 views

ஏனொட புருஷனுக்கு சூனியும் பெருசக இருக்காது. ம்யாடர் போடவும் தெரியதும், நான் தினனும் ஊழ் ஊக்க முடியாமல் தவித்து வந்தேன். பார்க்க நாட்டுக்கத்தை தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் பூப்ஸ் வைத்து கொண்டு செக்ஷியாக இருப்பேன். வேறு அன்ஙககளுடன் ஸெக்ஸ் வைத்து கோளளாம் என்று ஆசை இருந்தாலும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவது என்று தெரியாமல் இருந்தேன்.

அப்பொழுது ஏனொட புருஷன் நண்பன் கிஷோரே உடன் இஂட்ரொ கிடைத்தது. அவன் பார்க்க வெள்ளைக்காரன் போல சுப்பெராக காட்துமாஸ்த்ான உடம்புடன் இருப்பான். அவன் கூட ஏனொட காமவெறியை தீர்த்து விடலாம் என்று முடிவாக இருந்தேன்.

ஒரு நாள் இருவரும் ஹோடெல் ரூமில் ம்யாடர் போட பொன்னோம். ஏனொட கால்களை விரித்து பல முறை பூந்டையை ஒத்து தள்ளினான். அவனின் வேகத்தை ரசித்து ஊழ் சுகத்தை வாங்கினேன். கடாசையாக அவனோட சூனியை நன்றாக குலுக்கி விட்டு கையதடித்து விட்டேன்.

அப்பொழுது தைிரு போல கன்சி மழை மேலே அடித்தது. மேலும் வீடியோ பார்க்க தமிழ் மூலை க்லிக் பனுங்க!

Related videos