புஞ்சாப் ஆஂடீ மில்கீ பிக் பூப்ஸ் பால் காரகிறது

0 views

வெள்ளிமநிலத்தில் இருந்து சென்னை வந்த புஞ்சாப் ஆஂடீ அன்ங்கலை கவர்ந்து இழுப்தில் தேவிதிய போல இருக்கிறாள். கணவன் உடன் ம்யாடர் அடித்தாலும், மேலும் இளம் ஆண்களின் ஸெக்ஸீ சுன்னியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் ஆபாச பிக் பூப்ஸ் வீடியோ எடுத்து போடுகிறாள்.

இந்த விடெோவில் தனக்கு பிடித்த ஆண்களுக்கு பித்து பாட காண்பிக்க வேண்டும் என்ற நோக்ககத்தில் செயல் பாடுகிறாள். முதலில் சிவப்பு ப்லௌஸ் உடன் ஸரீ அணிந்து வைட் உடம்பை காட்டுகிறாள். மெதுவாக ப்லௌஸ் கழட்டி ஸெக்ஸீ மில்கீ மூலை வெளியில் எடுக்கிறாள்.

ஜாக் ஒன்றில் பால் கரந்து வைத்து இருப்பதை காட்டுகிறாள். மூலை கம்பை கழுத்தி பால் வெளியில் எடுக்கிறாள், கொஞ்ச நேரத்தில் ஸெக்ஸ் மூடில் திலத்வுடன் கூத்தியில் மெதுவாக விரலை விட்டு ஆட்டுகிறாள். வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் பூந்டையில் ஃபிஂகரிஂக் பணி அதை அன்ஙகலுக்கு அனுப்பி உசுபு ஏற்றுவதை வழக்கமாக வைத்து இருக்கிறாள்.