2ந்த் தீமே எக்ஸ்-கர்ல்‌ஃப்ரெஂட் தமிழ்காமாவெறி பிடித்து ஃபக்கிஂக் செய்தேன்

0 views

நான் ஒரு பெண்ணை பல வருடங்களாக கடலைத்து வந்தேன். முதல் முறையாக வீட்டில் வைத்து ழோவேறாய் ம்யாடர் போட்டேன். அப்பொழுது நான் சரியாக ஸெக்ஸ் செய்யவில்லை என்று கஂப்லேஂட் செய்தால் ஆகையால் இருவரும் ப்ரேகப் செய்து பிரிந்து விட்டோம்.

அதன்பின் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் பசஎபூக் மூலம் பாெசிக்கொண்டோம். நான் முன்பை விட நன்றாக ஃபக்கிஂக் செய்வேன் என்று சொல்லி ம்யாடர் ஆதிக்க அழைத்தேன். அவளும் 2ந்த் தீமே சாந்ஸ் தருவதாக கூறி வீட்டுக்கு அழைத்தால்.

இந்த முறை தமிழ்காமாவெறி பிடித்த பிசாசு போன்று வேகமாக பூந்டையை ஆழமாக ஒத்து விந்தை உள்ளே இராகியபடி ஸெக்ஸ் செய்து வந்தேன். அவளின் உடம்பு சுகத்தில் நடுங்கியது, இருப்பினும் சூனியை வெள்ளியில் எடுக்காமல் தொடர்ந்து ஒத்ேன்.

எக்ஸ்-கர்ல்‌ஃப்ரெஂட் என்று கூட பார்க்காமல் தொடர்ந்து ஒத்ேன். அவளுக்கு ஏனொட 2ந்த் தமிழ் ஃபக்கிஂக் மிகவும் பிடித்து விட்டது. பூண்டாய் முழுவதும் கன்சி நிரம்பி வெளியில் வழிந்து ஓடிய ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ!