பொண்டாட்டி கஞ்சு வந்த குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகுகிறான்

0 views

பொண்டாட்டி குத்தியில் செக்ஷியாக கணவன் சுன்னியை விட்டு நிறைய நிலையில் ஊகிறன். இவன் எப்பொழுதும் முதலில் பொண்டாட்டி குத்தியில் கஞ்சு வர வைத்து விட்டு தான் இவன் சுன்னியில் இருந்து கஞ்சு வர வைப்பான். தான் சந்தோஷத்தை விட மனைவி சந்தோஷம் தான் முடியம் என்று குத்தியில் நாக்கு போட்டு ஊது பண்டையில் கஞ்சு வர வைக்கிறான்.

பொதுவாக பெண்கள் பூந்டையில் கஞ்சு வாரௌவது ஒரு ஆரம்பம் தான் என்று சொலுவார்கள் அதே போன்று இந்த கணவன் செக்ஷியாக பொண்டாட்டி பூந்டையில் ஊது கஞ்சு வர வைக்கிறான்.

பொண்டாட்டி குத்தியில் கஞ்சு வந்து குத்தி முழுவதும் கொழா கோழவென்று கஞ்சு சுரந்து இருக்கிறது, அதில் சுன்னியை அடி பூண்டாய் வரை இறக்கி செக்ஷியாக ஆதி ஊகிறான். பூண்டாய் ஈரமாக இருப்பதால் சுன்ணி எளிதாக அடிவரை சென்று ஊகிறது.

கணவன் கொழா கோழவென்று இருக்கும் குத்தியில் செக்ஷியாக சுன்னியை முழுமையாக விட்டு செக்ஷியாக ஊகிறான். அப்படி ஊது கொண்டே இருந்ததில் சுகம் அதிகரித்து சுன்ணி கஞ்சை பொண்டாட்டி அடி குத்தியில் இறக்கி சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். இவர்கள் விந்து வரவைத்து ஊது விந்து வர பைப்பதை ராசியுங்கள்.