மூலை காம்பை கடித்து சாப்பும் காமவெறியன்

0 views

இளமையான பெண்ணை மூலை மற்றும் பூந்டையில் வாய்யை வைத்து உறிண்து சாப்பும் காமவெறியனை நீங்கள் இன்று விடெோவில் பார்க்கலாம். இந்த குழு காம படம் எடுப்பதற்காக சென்னையில் ஒரு ஹோடெல் ரூமில் தாங்கி இருக்கிறார்கள். முதலில் இளமையான பெண் தாமான நிர்வாணமாக தனது மூலை மற்றும் பூந்டையை காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள். இதில் நடிக்கும் தமிழ் பையன் சுகுமர் உண்மையில் ஒரு காம வெரியநாக இருக்கிறான். முதலில் அவளது முளையை கையால் பிடித்து அழுத்தி தடவுகிரான் அப்படி தடவும் பொழுது மூலை காம்பை விரலால் பிடித்து எழுது அழுத்ுகிறான். அப்படி காம்பை எழுக்கும் பொழுது தாமான சுகம் தாங்காமல் கத்தி முணருகிறாள். பின்பு அவனது வாயை அவளின் இதழதில் வைத்து முத்தம் கொடுத்துகொண்டே மூலையில் கையை வைத்து தடவிக்கொண்டு இருக்கிறான்.

பிறகு அவளை முத்தம் கொடுத்துக்கொண்டு கேழே வருகிறான், அப்படி வரும் பொழுது கழுத்தில் இருந்தே நாக்ள் னாகி கொண்டு முலைக்கு வருகிறான். அவளது முாலயை முழுவதுமாக வாய்க்குள் வைத்து சாப்பி உரிகிறான். பின்பு அவனது பற்களால் மூலை காம்பை கடித்து எழுகிறான் அப்பொழுது தாமநாவுக்கு சுகம் தாங்காமல் கத்தி முணருகிறாள். அவன் காம்பை நான்கு கடித்து இழுத்தான் பிறகு அவளது தொப்பிலில் வாய்யை வைத்து னாகினான். பொருண்மையாக முடி உல்ல்லா பூந்டையில் வாயை வைத்து கடிதுசாதயை எழுகிறான் அப்பொழுது அவள் சுகம் தாங்காமல் மோசமாக முணருகிறாள். அவனது வாயை பூந்டையில் வைத்து உறிண்து சாப்புகிறான் பிறகு முாலயை கையால் பிடித்து பேசாகிறான். இவர்கள் ஸெக்ஸ் செய்வதை பார்ப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக சுன்ணி விரைத்துவிடும் குறிப்பாக பெண்கள் பார்த்தார்கள் என்றாள் அவகளின் பூந்டையில் தநீர் சுரக்கும். பாருங்கள் தமிழோ ஸெக்ஸ் விடெோவில் இவர்கள் சாப்பி.

Related videos