ப்லூ ஸரீ ஆஂடீ காமபொதையில் ஊழ் வாங்கும் ந்யூ ஹ்ட் போர்ன்

0 views

நான் ஏனொட வீட்டுக்கு மேல் வீட்டில் உள்ள ப்லூ ஸரீ ௌந்தயா நீண்ட நாட்களாக ஸைட் அடித்து வந்தேன். அவளோட புருஷன் வெள்ளினாட்தில் வர்க் செய்து கொண்டு இருக்கிறான். இவள் 6 மந்தத்துக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பூண்டாய் ஊழ் வாங்குகிறாள் என்று கண்டு பிடித்தேன்.

தினனும் ஆஂடீ கூட செக்ஷியாக பாேசி மயக்கி வந்தேன். ஒரு நாள் ௌந்தயா ஊழ் போட பச்சையாக அழைத்தேன். அவள் ஆரம்பத்தில் ஸீந் போட்டாலும் பின்னர் படுக்க வந்து விட்டால். அவளை கீழே படுக்க போட்டு ப்லூ ஸரீ கழத்தினேன்.

ப்லௌஸ் கழட்டி விட்டு நிபல் பிடித்து திருக்கினேன். பின் பாவாடையை தூக்கி ஏனொட சூனியை கூத்தியில் விட்டு ஸ்லோ ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன். ஆஂடீ காம சுகத்தில் கண்கள் முடி சொற்ககடில் மிதக ஆரம்பித்த ந்யூ ஹ்ட் போர்ன் வீடியோ பாருன்னிகள்!

இது போல தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்க்க லிங்க் க்லிக் பனுங்க!