ஆஂடீ இளம் சுன்னியை ஊழ் செய்து விந்து இரக்ாவிதும் காம படம்

0 views

ௌந்தயா உசர் செய்து அவள் உடன் நான் தகாத உறவு வைத்து செமாயா ஊழ் செய்து எஂஜாய் செய்தேன், எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயம் என என்றாள் ஆஂடீ என்னை ஊபாதது தான்.

நான் முதலில் டாகீ நிலையில் தான் ௌந்தயா ஊக்க ஆரம்பித்தேன், அவள் அப்பொழுதே மூலை காண்பித்து நன்றாக கஂபநீ தந்து ம்யாடர் போட்டால்.

இவள் சூதா பிடித்து தடவிக்கொண்டே நான் செக்ஷியாக சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊதேன், பின்பு ௌந்தய்க்கு மூடு வந்து என்னை படுக்க வைத்து என் மீது எஅறி ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தாள்.

நான் ஒரு பக்கம் குத்தியில் கூத்த அவள் ஒரு பக்கம் குததியால் சுன்னியை கூத்த சேம மூடக இருந்தது, பின்பு இறுதியில் நான் ஆஂடீ குத்தியில் ஊழ் செய்து விந்தை இறகினேன். செமாயா ஆஂடீ கஂபநீ கொடுத்து ஊத தமிழ் அந்தி ப்ரொன் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ க்ஷ்விடேோஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.