ஆஂடீ சூததில் தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ் நாக்கு போடுகிறான்

0 views

கல்ல காதல் ஆஂடீ சூததில் வாய் வைத்து தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ் நன்றாக நாக்கு போட்டு விடுகிறான், பொதுவாக சூததில் வாய் வைத்து நக்கல் னாகினாள் இன்பமாக இருக்கும். சூததில் வாய் வைத்து நன்றாக நாக்கு போட்டு சுகம் தருகிறான், குத்தியில் னாகினாள் ஏவளவு சுகம் கிடைக்குமோ அவளவு சூததில் னாகினாலும் கிடைக்கும்.

ஆஂடீ சூதா விடாமல் சாப்பி நாக்ள் னாகி விடுகிறான், ஆஂடீ பூண்டாய் ஶேவ் செய்து சுத்தமாக வைத்து இருக்கிறாள். இவள் சூது மற்றும் பூந்டையில் முடி ஏதும் இலாமல் சுத்தமாக வைத்து இருக்கிறாள்.

சுத்தமாக வைத்து இருந்தால் தான் கால காதலன் வாய் வைத்து நாக்கு போடுவான் என்று, செக்ஷியாக வாய்யை வைத்து காம படம் எடுத்து கொண்டே நாகை சூததில் வைத்து னாகி விடுகிறான். சூது ஊட்டாய்யில் நாகை வைத்து நன்றாக னாகி விடுகிறான்.

ஆஂடீ டாகீ நிலையில் சூதா நாக காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள், இவள் குத்தியில் நாக்கு போடாமல் சூததில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க சூது ஊட்டாய்யில் நகாய் வைத்து நன்றாக நாக்கு போது விடுகிறான். ஆஂடீ சூதா தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ் நகுவதை பார்த்து ராசியுங்கள்.

 

Related videos