செக்ஷியாக ஊகும் பங்களோறே கணவன் மனைவி

பாருங்கள் இளமையான தம்பதிகள் வீட்டில் செக்ஷியாக ஊபத்தை, இந்த மனைவி ஊன்மையில் நன்றாக சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊகிறாள். இவளின் ஊதலை பார்க்கும் பொழுது பொறாமையாக இருக்கிறது ணாமல் இவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க முதிய வில்லையே என்று.

இவளின் சுது மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது, இவள் கணவன் மீது ஈரி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு செக்ஷியாக சுஉதை ஆதி சுன்ணி ஆழமாக பூந்டையில் இறக்கி ஊகிறள். கணவன் உளாசமாக படுத்து சுன்னியை காமித்து மனைவி ஊபத்தை ரசித்து காம சுகத்தை அனுப வைத்து கொண்டு இருக்கிறான்.

பின்பு இருவரும் இறுக்கமாக கட்டி பிடித்து பான்பு இழைவது போல் இழைந்து ஊகிறர்கள், கணவன் இவளின் செக்ஷியான சுஉதை பிடித்து சுன்னியை அவள் குத்தியில் விட்டு உளாசமாக ஊகிறான். பின்பு ஊகும் நிலையை கௌ நிலையில் மாதிரி இருவரும் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

கணவன் குத்தியில் வேகமாக ஊகும் பொழுது அவனது கையை மனைவி தனது மூலையில் வைக்கிறாள் அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறாள். பின்பு அவளை செக்ஷியாக ஊதத்தில் அவனது சுன்னியில் இருந்து விந்து மனைவி பூனையில் சென்றது. இவர்கள் செக்ஷியாக எப்படி ஊது காமத்தை அனுபாவைக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள்.

 

Related videos