ஆஂடீ ட்ரெஸ் சங்கே செய்வதை பார்த்து ஊழ் செய்யும் காம படம்

0 views

நான் வீட்டில் கணவன் இலாத பொழுது குளித்துவிட்டு வந்து மூலை மீது பிர அணிந்துகொண்டு இருந்தேன், அப்படி பிர அணியும் பொழுது இளம் ஆண் என் முளையை பார்த்து விட்டான்.

அவன் என்னை பார்க்கும் பொழுது என் இடது மூலை அழகாக தெரிந்தது, அதை அவன் வைத்த கண்கள் எடுக்காமல் பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே தான் இருந்தான்.

அழகாக அவன் பார்த்து ரசீத்துவிட்டு சென்றதும் நான் உடனே அவனை அழைத்து அவன் உடன் ஊழ் செய்ய ஆரம்பித்தேன். எனக்கு அவன் பார்த்ததும் செமாயா மூடு வர ஆரம்பித்து விட்டது.

அதனாஆள் நான் அழகாக அவனுக்கு என் இரு முளையை நிர்வாணமாக காண்பித்து ததாவவிடும் சாப்பவிடும் ஊழ் செய்து காமச் சுகம் அனுப வைத்த தமிழ் வீடியோ ஸெக்ஸ் ஃபில்ம். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.