அப்பா மகள் கூத்தியில் ஊது கஞ்சு இறக்கும் ஃப்யாமிலீ போர்ன்

0 views

எனது அப்பா அம்மா இலாத பொழுது என் பூந்டையில் ஊழ் செய்யுவார், நான் அடிக்கடி வீட்டிற்கு வந்து அப்பா உடன் ஊழ் செய்து அவரை சந்தோப் படுததுவேன்.

அப்பா என்னை சிறு வயாத்தி இருந்து ஊழ் செய்து வருகிறார், நான் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது இருந்து கூத்தியிோல் ஊழ் செய்து வருகிறார்.

இப்பொழுது எனக்கு திருமணம் ஆகி இருந்தாலும் எனக்கு என் அப்பா சுன்னியை என் பூந்டையில் விட்டு ஊழ் செய்ய வேண்டும் என்று மனது எஅங்கும்.

அதனாலே என் கணவன் இடம் என் அம்மா வீட்டிற்கு செலுகிறேன் என்று சோலி விட்டு வந்து அப்பா உடன் படுத்து னூடேதாக கூத்தியை காண்பித்து அவரை ஊழ் செய்ய விட்டு கஞ்சை பூந்டையில் இறக்க விட தமிழ் தட் அண்ட் டாடர் ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஃப்யாமிலீ க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.