கணவன் இருக்கும் பொழுதே ஆஂடீ மருமகன் சுன்னியை உம்புகிறாள்

0 views

கணவன் இருக்கும் பொழுதே காம வெறி பிடித்த ஆஂடீ சொந்த மறும்கன் சுன்னியை உம்பி விடுவதா பாருங்கள். இவள் செக்ஷியாக சுன்னியை கணவன் இருக்கும் பொழுதே கூத்த வைத்து அமர்ந்து சுன்னியை உம்பூகிறாள். ஆஂடீ சுது மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது, அதில் கை வைத்து அவேழ் தடவி கொண்டு இருக்கிறாள்.

இவர்கள் இப்பொழுது தான் ஊது கொண்டு இருந்தார்கள், அப்பொழுது கணவன் வந்து விட போகிறான் என்று வெளியில் வந்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் அங்கையும் காம வெறி தாங்காமல் சுன்னியை ஆஂடீ உம்பி விடுகிறாள்.

ஆஂடீ கணவன் வயதாகி விட்டதால் இவள் முடை தணிக்க இளமையான ஆண்கள் தான் வேண்டும், அதனால் இளமையான மருமகனை உசர் செய்து அவனுடன் உளாசமாக இருக்கிறாள். இவள் நின்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது சுஉதை ததைய பதியே குத்தியில் கை வைத்து தடவுகிறாள்.

இவள் சுஉதை பார்க்கும் பொழுதே மூது ஈறுகிறது, இவளை ஊதல் ஏவளவு முதாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது. பின்பு மருமகன் சுன்னியை வெளியில் எடுத்து விட பதியே வருகிறான், அவன் சுன்னியை ஆஂடீ கூத்த வைத்து அமர்ந்து சாப்பி உம்பூகிறாள். இந்த உளாச கால காதலர்கள் மாடர் போடுவதை பார்த்து மகிழுங்கள்.