69 நிலையில் பூல் சாப்பி குத்தியை னாகும் க்ஷ்ங்க்ஷ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

69 நிலையில் கால காதலர்கள் சேம ஸெக்ஸ் செய்கிறார்கள், பதுமை முதலில் குத்தியில் கை வைத்து தடவிக்கொண்டே படுத்து இருக்கிறாள். அப்படி படுத்து இருக்கும் பொழுது குத்தியை விரித்து காண்பிக்கிறாள்.

குத்தியை விரித்து காண்பித்து என் குத்தியை வந்து நாக்கு தா என்று கெஞ்சுகிறாள், பின்பு காதலனும் நிர்வாணமாக சுன்னியை வாய்க்கு நேராக வைத்து படுகிறான்.

கருப்பு சுன்னியை பார்த்ததும் மனைவி அதை சப்ப ஆரம்பிக்கிறாள், முதலில் கோட்டையை விழுங்கி சாப்புகிறாள் பின்பு பெரிய சுன்னியை விழுங்கி அழகாக ஊம்பூகிறாள்.

Pஈந்பு காதலன் சுன்னியை காதலி வாய்யில் விட்டுக்கொண்டே குத்தியை 69 நிலையில் சாப்பி சுகம் தருகிறான், இவர்கள் இருவரும் செமாயா சாப்பி சுகத்தை அனுப வைக்கும் தமிழ் க்ஷ்ங்க்ஷ் வீடியொஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்து இர்ந்தால் மேலும் பல தமிழ் கபல் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்காள்.