யஂக் ஆஂடீ னூடேதாக மூலை குத்தி காட்டி ஊகும் ம்ம்ச்

0 views

யஂக் ஆஂடீ னூடேதாக படுத்து என் உடன் ஊது எஂஜாய் செய்தாள், அவள் கணவன் இப்பொழுது எல்லாம் ம்யாடர் போதவே இழை என்று என் இடம் வருத்தமாக சொலிநால்.

அதனாலே நான் நினைத்தேன் ஆஂடீ குத்தியில் பூண்டாய் கஞ்சு சுரக்க வைக்க வேண்டும் என்று, அழகாக சுன்னியை அடி பூந்டையில் விட்டு ஊது எஂஜாய் செய்தேன்.

ஆஂடீ பூந்டையில் இவளவு சுகம் இருக்கும் என்று நான் நினைத்துகூட பார்க்க விலை, அவளவு இன்பமாக இருந்தது. அழகாக சுன்னியை ஆஂடீ மூலை பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே ஊதேன்.

வைஃப் பிக் பூப்ஸ் காண்பித்து என் உடன் சந்தோஷமாக இருக்க ஆரம்பித்தாள், நான் ஜொல்லியாக ம்யாடர் போட்டுக்கொண்டே காம படமும் எடுத்து வைத்தேன். இறுதியில் ஆஂடீ பூந்டையில் கஞ்சு வர வைத்து என் சுன்ணி கஞ்சை அவள் குத்தியில் இராக்கிய தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் ஸீந். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ போர்ன் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்