வீடியோ கெலில் தமிழ் ஸெக்ஸீ கர்ல் புஸீ மாஸ்டர்‌பேஶந் ஆடிக்கிறாள்

0 views

நானும் ஒரு பையனும் நீண்ட நாட்களாக ஒண்லிநெலில் பாேசி காதலித்து வந்தோம். ஏனொட வீட்டில் ஏனொட பெற்றோர்கள் மிகவும் ஸ்திரீக்கிடாக நடந்து கொள்வார்கள். ஆகையயால் ஏனொட ஆந்‌லைந் காதலனை நேரில் மீட் பண்ண முடியாத நிலை இருந்தது.

ஒரு நாள் இருவரும் இரவு நேரத்தில் செக்ஷியாக பாேசி கொண்டு இருந்தோம். அப்பொழுது அதிகப்படியான ஸெக்ஸ் மூடு ஏறியது. நான் தமிழ் ஸெக்ஸீ கர்ல்ஸ் போல மாரினேன். இருவரும் வீடியோ கெலில் அந்தரங்க பகுதிகளை ஒன்றாக பார்த்து கோளளாம் என்று முடிவு செய்தோம்.

ஏனொட காதலனுக்கு வீடியோ கால் செய்தேன். அவன் சூனியை தூக்கி நிலை நிறுத்தி காட்டினான். எனக்கு மூடு தங்கமுடியாவிலை. ஆகையால் ஏனொட ஶேவ் செய்த கூத்தியை பச்சையாக விரித்து கட்டிக்கொண்டு இன்பத்தை அடையாளம் என்று முடிவாக இருந்தேன்.

கூத்தி ஓடையில் விரல் விட்டு ஃபிஂகரிஂக் செய்து புஸீ மாஸ்டர்‌பேஶந் ஸ்டார்ட் செய்தேன். அவனும் சூனியை அத்த ஆரம்பித்தான். இருவரும் ஜொல்லியாக இருந்தோம்.