தமிழ் ஹோம்‌மேட் போர்ன் காம உறவு பாதம் கர்பிகிறார்கள்

0 views

தமிழ் ஹோம்‌மேட் போர்ன் கணவன் மனைவி குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறார்கள், அப்பொழுது இவர்கள் ஊபத்தற்கு ஈர்பா காமம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் சேர்த்து காம பாதம் எடுக்கிறார்கள். நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஈர் படுததாவே இந்த காம படம்.

ஒரு ஆண் எப்படி பெங்கிலாய் கையாள வேண்டும், அலது எப்படி ஒரு பெண் செக்ஷியாக ஆணை கையாள வேண்டும் என்று தெரிந்து இருக்கணும். செக்ஷியாக சுன்னியை குத்தியில் இறங்கும் பொழுது அதை எப்படி பொறுமையாக கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி தருகிறார்கள்.

பெண்கள் உடல் உறவு கோலும் பொழுது செக்ஷியாக சுன்னியை குத்தியில் வேகமாக விடாமல் இந்த படத்தில் செய்வது போன்று பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கி இறக்கி வெளியிில் எடுத்து ஊது சுகம் தர வேண்டும். பெண்கள் பூண்டாய் ஊதை முதலில் விரிய வேண்டும், அதன் பின்பு தான் செக்ஷியாக சுன்னியை ஆழமாக இறக்கி ஊக்க வேண்டும்.

ஆண்களுக்கும் சுன்ணி முனை தோள் விரியும் பொழுது வழி அதிகமாக ஈர் பாடும், அதையும் பெண்கள் புரிந்து கொண்டு சுன்னியை பொறுமையாக உள்ளே இறக்கி வெளியில் எடுக்க நிதானமாக ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும். இந்த காம பாடத்தை பார்த்து கேட்டு காம அனுபவம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று காற்று கொழுங்கள்.