வேலைக்காறியை செக்ஷியாக குத்தியில் ஊகும் கணவன்

0 views

பாருங்கள் வீடு வேலைக்காறியை செக்ஷியாக குத்தியில் ஊகும் ஓவ்ணேராய். இவர் மனைவி வீட்டில் இலாத பொழுது செக்ஷியாக வேலைக்காறியை உசர் செய்து ஊகிறர், வேலை காரிக்கு திருமணம் ஆகி கணவன் இருந்தாலும் ஓநர் உடன் செக்ஷியாக ஊகிறாள்.

இவள் ஊதல் தான் சம்பளம் என்பது போல் இருப்பதால் செக்ஷியாக குத்தியை நிர்வாணமாக காண்பித்து ஊகிறாள். கணவனின் சுன்ணி செக்ஷியாக இருக்கிறது, இவன் உளாசமாக மனைவியை மட்டும் ஊபாதது இளமை வேலைக்காறியையும் செக்ஷியாக சேர்த்து ஊகிறன்.

இவன் ஊபாதது மட்டும் இலாமல் முகம் தெரியாத பாடி செக்ஷியாக காம படம் எடுகிறான். முகம் தறிந்தால் அனைவருக்கும் தெரிந்து விடும் என்று முகத்தை கவறாமல் சுன்ணி குத்தியை மட்டும் காண்பித்து செக்ஷியாக ஊது காம படம் எடுக்கிறான். இவன் வீதி அணிந்து இருப்பதால் அதை தூக்கி சுன்னியை எளிதாக எடுத்து ஊகிறான்.

நிர்வாணமாக ஊககமல் யாராவது வந்தால் என செய்வது என்று ஆடை அணிந்து கொன்று குத்யை னீக்தியை தூக்கி காண்பித்து இவன் வேட்டியை தூக்கி சுன்னியை காண்பித்து செக்ஷியாக ஊகிறார்கள். காமமான கொய்ம்பதோரெ கால காதல் ஜோதிகள் ஸெக்ஸ் செய்து ஊபத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.

 

Related videos