வட்டமான அண்ணி சுதை தடவி குத்தியில் ஊகும் கொழுந்தான்

0 views

செக்ஷியான சுது வைத்து இருக்கும் அண்ணியை கொழுந்தான் ஊது காம படம் எடுப்ாதை பாருங்கள். இவள் கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது அண்ணியை செக்ஷியாக ஊது காம படம் எடுகிறான், கணவன் ட்ரைவர் என்பதால் வேளி ஊஊருக்கு சென்று வருவான்.

அந்த இதை வெளியில் கொழுந்தான் அண்ணியின் செக்ஷியான சுஉதை தடவி டாகீ நிலையில் வைத்து ஊகிறன். அண்ணி சுது வட்டமாக மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது, அதை கை வைத்து தடவும் பொழுது மூது ஈறுகிறது, கொழுந்தான் பெண்டியை காயதி சுன்னியை அண்ணி குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

அண்ணி பூண்டாய் ஊதை பெரிதாக இருப்தால் சூனி பெரிதாக இருந்தாலும் அது எளிதாக உள்ளே இறங்குகிறது, கொழுந்தான் அடிக்கடி அண்ணியை ஊது ஊது பழக்கம் என்பதால் இப்பொழுது சுன்னியை அடி குத்தி வரை இறக்கி செக்ஷியாக ஊகிறான்.

நிறைய நிலையில் அண்ணி குத்தியில் விட்டு ஊது சுகத்தை அனுப வைக்கிறான், படுக்க வைத்து ஊகும் பொழுது சுன்ணி ஆழமாக இறங்குகிறது, பின்பு அண்ணி இவன் மீது ஈரி சுன்னியை ஊகிறள். அண்ணியின் செக்ஷியாக சுஉதை தடவி ஊகும் கொழுந்தானை பார்த்து ராசியுங்கள்