கர்ல் ஃப்ரெஂட் சுமிதா ஹோடெல் ரூம் சொத் இஂடியா ஆனால் ஃபக்

0 views

நான் ஆஃபீஸ் வேலை சேர்ந்தததில் இருந்து பல பெண்களுடன் உளாசமாக இருந்து இருக்கிறேன். பேண்ங்கலை தினனும் உம்ப விடுவது மற்றும் நீண்ட நேரம் டாகீ சிடிிலில் ம்யாடர் போதாவது என்று ஜொல்லியாக இருந்தேன்.

எனக்கு இது வரை சூது ஓடையில் விட்டு ஆதித்த அனுபவம் கிடைத்தது இழை ஆகயல் ஆஃபீஸ் தோழி சுமிதாவுடன் அதுபோல செய்யலாம் என்று ஆசை பட்டேன். இருவரும் ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டு விட்டு ஹோடெல் ரூம் சென்றோம்.

அவளுக்கும் சூததில் ஒல்லு வாங்க வேண்டும் என்று ஆதித்த ஆசை தோற்றி கொண்டு இருந்தது. பூல் மேல் காஂடம் போட்டுக்கொண்டு இரண்டு கால்காளியும் விரித்து வைத்து சூது ஓடையில் சூனியை வைத்து அழுதினேன்.

அரமாபததில் கொஞ்சம் கஸ்டமக இருந்தாலும், பின்பு சுலபமாக சென்று வந்தது. அவள் சுகம் கலந்த வள்லியில் துடித்து கொண்டு இருந்தால், ஸெக்ஸீ கோணத்தில் மடியில் தூக்கி வைத்து நீண்ட நேரமாக ம்யாடர் அடித்து விந்தை உள்ளே இறகினேன்