வளைந்து பூலினை ஊம்பி ஒக்கும் தமிழ் கர்ல்‌ஃப்ரெஂட் ஸெக்ஸ் Vஈதெஒ

0 views

நீண்ட நாட்டு கொண்ட சுவை முகுந்த தடியிணை இங்கு ஒரு கவர்ச்சி மங்கை அன்று ஒரு நாள் இரவு அவளுக்கு உரியது என்று அவள் எடுத்து கொண்டு இதமாக அந்த தடியிணை பிடித்து சுகமாக ஊம்பி வைத்து இவள் செய்யும் சிலூமிசத்தை பாருங்கள். அவளது ஒல்லியான அந்தரங்கத்தை வைத்து கொண்டு அவளது காதலனை முடிந்த வரை சூடு எட்திரி மூஓடும் ஏதிருக்கிறாள்.

ஆனால் இவளது வாய் வைத்து அந்த பூலினை ஊம்ப தொடங்கிய உடனையே அவனது தடியானது விறைத்து கொண்டது. பசங்களை பொருத்த வர அவர்களது தாடி விறைத்து கொள்வதார்க்கு வரை மட்டும் தான் அவர்கள் பொறுமையாக இருப்பார்கள். ஆனால் அதுவே மூஓடு வந்து விதாால் அவர்களை யாராளையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அதிரடியாக போட்டு ஒழுதே ஆவார்கள்.

அப்ப்டி ஒரு சம்பவம் கொண்டு இங்கு இதமாக ஒத்து தள்ளும் ஸெக்ஸ் சுகத்தை தான் இங்கு நீங்கள் பார்க்குரீர்கள்.