டாய்ஸ் சுன்னியில் மாத்தி ஹோட் ஹ்ட் தமிழ் பூண்டாய் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் தினனும் ஏனொட பொண்டாடிக்கு புது புது கொண்னததில் ம்யாடர் செய்து இன்பத்தை வாரி ஏறைய்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தேன். தினனும் ஸெக்ஸ் செய்து முடித்து விட்டு மனைவியிடம் அதை பற்றி கேட்டு வருவேன்.

சுன்னியில் ஸெக்ஸ் டாய்ஸ் மாட்டிக்கொண்டு ஒக்குமாறு பொண்டாட்டி எனிதம் கேட்டு கொண்டாள். எனக்கும் அது புதுமையான முயற்சியாக இருக்கும் மற்றும் பொண்டாடிக்கும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன்.

ஒண்லிநெலில் ஸெக்ஸ் டாய்ஸ் மற்றும் டில்டோ ஆர்டர் போட்டேன். நான் இலாத நேரத்தில் மனைவி டில்டோ வைத்து பூந்டையில் ஆத்திகொள்வாள் என்று செய்தேன். ஸெக்ஸ் டாய்ஸ் வந்தவுடன் அதை சுன்னியில் மாட்டிக்கொண்டேன்.

பூலில் மத்டும்போது சுப்பெராக இருந்தது, பினர் வைஃப் கீழே படுக்க வைத்து கூத்தியை நன்றாக விரித்தேன். சுன்னியை மெதுவாக பூண்டாய் ஓடையில் இறக்கி மெதுவாக வேகத்தை ஏற்ரியபடி ம்யாடர் ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன்.

சுகம் தாங்கமுடியாமல் வைஃப் துடித்த ஹோட் ஹ்ட் தமிழ் பூண்டாய் ஸெக்ஸ் வீடியோ!