சென்னை அஂகல் ஆஂடீ குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகுகிறார்

0 views

பாருங்கள் சென்னை அஂகல் வீரசாமி தான் மனைவியை ஊது காம படம் எடுப்ாதை. இவன் ஒரு காம வேரியங் எப்பொழுதும் அவன் மனைவியை ஊதுக்கொண்டே இருப்பான் பின்பு இந்த முறை ஊகும் பொழுது அதை காம படம் எடுக்கிறான்.

இந்த ஆஂடீ பிழைகள் வீட்டில் இலாத பொழுது தனிமையில் இருக்கிறாள் அப்பொழுது அஂகல் அவளின் ஜாக்கித்தை காயதி முழியாயி வாயை வைத்து சாப்பி முஉடு ஈற்றுகிறான். இந்த ஆஂடீ முளையை நன்றாக சாப்பிய உடன் அவளை படுக்க வைத்து ஊக்ளம் என்று முடிவு எடுத்து அவ்லாய் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

இந்த ஆஂடீ இன்று ம்யாடர் போட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாள் பின்பு கணவனின் காம ஆசையில் படுத்து குத்தியை ஊக்க காமிகிரா. இந்த கணவன் தனது லுங்கியை காயதி நிர்வாணமாக ஆஂடீ கால்களை விரித்து குத்தியில் சுன்னியை விட்டு செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

இவன் குத்தியில் சுன்னியை இறக்கி ஊகும் பொழுது அவனது கருப்பான சுது செக்ஷியாக தெரிகிறது பின்பு வேகமாக ஊது இறுத்திலியில் சுகம் தாங்காமல் ஆஂடீ குத்தியில் சுன்ணி விந்தை இறகுகிறான். இந்த சென்னை அஂகல் எப்படி ௌந்தயின் குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகுகிறார் என்பதை பார்த்து மகிழுங்கள்.