தமிழ் தேசி கழல்கிரில் ரேஷ்ம உப் & டௌந் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியோ

0 views

இது போன்ற இளம் கண்ணிகள் ஸெக்ஸ் மீது இருக்கும் ஆதித்த ஆசையால் தேசி கழல்கிரில் தொழிலை விருப்கமாக எடுத்து கொண்டு இருப்பார்கள். தமிழ் ரேஷ்ம காசுக்காக பல ஆண்களுடன் படுதலும், சில பேரை பிடித்து விட்டால் சுகாத்துக்கு படுக்க வந்து விடுவாள்.

அதுவே இங்கும் நடந்து இருக்கிறது, காலேஜ் படிக்கும் இளம் பையனை பார்த்து மயங்கி விடுகிறாள். தினனும் ஃபோந்’இல் செக்ஷியாக பாேசி மயக்கி விடுகிறாள். அவன் ஹாஸ்டில் ரூம் சென்று ம்யாடர் போடலாம் என்று முடிவும் செய்கிறாள்.

ஒரு நாள் யாருக்கும் தெரியாமல் ரூம் உள்ளே வந்து அவனை கீழே படுக்க வைத்து சுன்னியை 90 டிக்ரீ கொண்னததில் எழுந்து நிற்க வைக்கிறாள். உப் & டௌந் மோஶந்’இல் எக்ிரி குதித்து பூந்டையின் காம அரிப்பு தாகத்தை தன்னித்து கொண்டு வருகிறாள்.

ரேஷ்ம தேவிதிய கூத்தியை பலமாக ஒத்து இறுதியாக ஸ்பர்ம்ஸ் அடித்து உள்ளே இறக்கி மேலும் வேகத்தை கட்டி விடுகிறான். பார்க்க சுப்பெராக இருக்கிறது.