ஸெக்ஸீ ஆஂடீ காதலன் மற்றும் நண்பனை ஒன்றாக ஊகிறாள்

0 views

பூஜா ஒரு உளூூர் தமிழ் விபசாரி ராஜேஷூதான் தொடர்பு வைத்து இருக்கிறாள். ராஜேஷ் சில வாருங்களாக படுக்கையை இவலுடன் பகிர்ந்து வருகிறான். பின்பு அடிக்காதி அவனுதாய நண்பனையும் பூஜவை ஊபத்தற்கு கூப்பிட்டு வருகிறான். இது எதனால் என்றாள் அன்னிக்கு இருவருடன் மற்றும் அதற்கும் மேலான நபர்களுடன் ஊபாதது பிடிக்கும்.

இன்று இந்த த்ரீஸம் போர்ன் விடெோவில் நீங்கள் பூஜா இரண்டு பூளை ஹோடெல் ரூமில் ஊபத்தை பார்க்கலாம். ராஜேஷ் அவனுதாய நண்பன் கமலாும் உடன் குப்து வருகிறான். பின்பு இந்த இரண்டு மச்சங்களும் பூஜா அண்ணியை ஊகிறார்கள். பாருங்கள் கமல் இவளை மிஶநரீ நிளயில் வைத்து ஊபத்தை பின்பு ராஜேஷ் அவனின் விரைத்த சுன்னியுடன் அவளை ஊக்க காத்துக்கொண்டு இருக்கிறான்.