ஸ்ரீ ல்யாஂகந் அக்குதிரேச்சியின் கூத்தி தடவும் தமிழ் ஆபாச படம்

கவர்ச்சி மிகுந்த ஸ்ரீலங்கண் நடிகை ஒருத்தி தன்னுடைய அவளது ஹோடெல் ரூமினில் தனியே இருக்கையில் அவளது மேனியின் மீது தானே சிலூமிசம் செய்து கமாசுகம் அனுபாவைக்கும் இந்த ஹோட் தமிழ் ஆபாச படத்தினை பாருங்கள்.

இவள் தானுடைய முகத்தினை மட்டும் இல்லாமல் அவளது பூந்டையையுமே அவள் மிகவும் தரமாக தான் பாராமரித்து வைத்திருக்கிறாள். இவளுக்கு கொஞ்சமாக அவளது கூத்தியில் முடி வளர்திருப்பது தான் பிடித்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது.

அப்படியே நான்கு அவளது பூண்டாய் ஓட்டையின் உள்ளே அவள் இதமாக விரல் போட்டு காம சூதிநில் இதமாக அவளுக்கு தானாக மூடு எட்திரி கொண்டாள். இன்னும் நீட நேரம் கூட இந்த வீடியோ இருந்திருந்தால் நநராக இருந்திருக்கும் என்று தோன்றுகிறது.