சொத் இஂடியந் ஆததை அதிவேக தமிழ் ப்ளொவிஜோப் KஅமPஅதம்

0 views

ஆததையின் கையில் பல காம தந்திரங்கள் இருப்பதனை நான் அன்று தான் கண்டறிந்தேன். என்னுடைய நீண்ட தாடியை அவளது வாய்யில் வைத்து வாய்கையில் நடைபெறும் கமாசுகம் நீறியந்த இந்த ஊழ் சுகத்தை பாருங்கள். தன்னுடைய கையில் அவள் என்னுடைய தாடியை ஒரு கையில் பிடித்து கொண்டு அதே நேரத்தினில் தொடர்ச்சியாக அவளது வாய்யில் வைத்து சுகமாக ஊம்பி எடுத்தாள்.

என்னிடம் அன்று காஂடம் இல்லாத காரணத்தினால் நாங்கள் இருவரும் ஸெக்ஸ் செய்வதனை மட்டும் தவிர்த்து மாத்திர காம சேட்டைகளையும் செய்து வந்தோம். எனக்கு ஆததை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் கொடுத்த பிறகு அவளது கால்கள் இரந்தினையும் நான் விரித்து பார்த்து அவளது புந்ட்டையின் மீது மெல்ல நான் விரல் விட்டு கமாசுகம் எத்டிரினேன்.