ஓயோ ரூமில் ஹார்ஸ் ரைட் போகும் தமிழ் யஂக் கபல் ஸெக்ஸ்

0 views

நானும் ஏனொட போய் ஃப்ரெஂட் அடிக்கடி மீட் செய்து கொள்வோம். எங்களுக்குள் ரொம்யாந்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆகையால் வித விதமாக ம்யாடர் போதும் வித்தையா செய்வோம். ஒரு நாள் வீட்டில் சோழாமால் இருவரும் ஓயோ ரூமுக்கு சென்று விட்டோம். அவனோட சூனியை பார்த்தவுடன் எனக்கு மூடு தங்க முடியவில்லை.

முதலில் ரொம்யாந்ஸ் செய்வது போல தொட்டு தடவி ஸெடக்ஶந் செய்தபடி இருந்தோம். பின்னர் காமவெறியை தீர்த்து கொள்வர்தாற்கு ஸ்லோ ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தோம். ப்ஃப் கீழே படுக்க வைத்தேன். ஏனொட மூலை பூந்டையை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு சூனி நாட்டு கொண்டது.

அந்த நேர்த்ில் நான் ஹார்ஸ் ரைட் செய்வது போல ஏறி அமர்ந்து கொண்டேன். குதிரை மேல் ஏறி அமர்ந்து அடிப்பது போல மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதித்து கொண்டு இருந்தேன். இருவருக்கும் சிறந்த சுகமாக இருந்த தமிழ் யஂக் கபல் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்! அடிக்கடி ஊழ் போட்டு கொண்டோம்.