லா காலேஜ் மங்கை கூத்தியில் தடவும் தமிழ் வெப்காம் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ

கழூரிகள் எல்லாம் விடுமுறை விட்டு விட்டார்கள். இந்த நேரத்தினில் வீேடினில் தனியே இருக்கும் பெரும்பாலாமான பெண்கள் வீேடினில் தனியே என்ன செய்வது என்று தெரியாமல். தங்களது அந்திரங்கதுடான் தாங்களே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இதோ இங்கு ஒரு கவர்ச்சி லா கழூரி மங்கை அப்படி தான் அவளது ஈரமான கூத்தியின் மேலே அவள் மெல்ல மாக தடவி உள்ளே அவ்லாது நாடு விரலை மட்டும் நான்கு ணச்சென்று விட்டு தாஅஞாக சூடு ஈற்ருக்கிறாள். அவளுக்கு பிடித்த காலேஜ் பையனை நினைத்து அவள் இங்கு சுய இன்பம் காண்கிறாள்.

பிறகு மேலே அவளது பிறவையும் தூக்கி அவளது மார்பிகாதையும் அவள் இதமாக கசக்கி கமாசுக அனுபவம் கொள்கிறாள். இந்த ஸெக்ஸீ பூண்டாய் சுகம் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் போடுங்கள்.