காதலி குத்தியில் ஏசு செய்து நாக்கு போதும் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

என் காதலன் என்னை காதல் செய்து அடிக்கடி என் குத்தியை னாகி விட்டு சுகம் கொடுத்து ஊது பூண்டாய் கஞ்சு வர வைத்தான், பின்பு என் உடன் ஸெக்ஸ் செய்வதை காம இணைய தளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான்.

நானும் குத்தி சுகாத்திற்கு ஆசை பத்து சரி என்று சொழிநேன், முதலில் ட்ரெஸ் காயாத சொலிநான். ட்ரெஸ் முழுவதும் காயதி என் இரு மூலை மற்றும் குத்தியை அழகாக காண்பித்தேன்.

க்தலன் எப்பொழுதும் மூலை மீது அதிகமாக ஆசை வைக்க மாட்டான் அவன் நேராக குத்தியை தான் கூறி வைப்பான். என்னை படுக்க வைத்துவிட்டு குத்தியை காண்பிக்க சொலிநான்.

நானும் கால்களை விரித்து குத்ியாயி காண்பித்தேன், குத்தியில் ஊடந் ஏசு துப்பி அதில் நாகை வைத்து னாகி சுகம் கொடுக்க ஆரம்பித்தான். அந்த தருணத்தில் நானே சுகத்தில் மெய் மறந்து போனேன், செக்ஷியாக குத்தியை னாகும் தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் கம். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பூண்டாய் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.