தமிழ் அம்மா மகளின் மூலை மற்றும் பூந்டையை நாக்குகிறாள்

0 views

இன்று இந்த காம படத்தில் தமிழ் அம்மா மற்றும் சொந்த மகள் கீத ஸெக்ஸ் செய்வதை பாருங்கள். அம்மா மகளை நிராவானமாகி மூலையில் வாயை வைத்து அழகாக சாப்புகிரால் அப்படி சாப்பும் பொழுது கீத அவளின் மூலையில் கையை வைத்து அழுதிக்கொண்டு இருக்கிறாள். பிங்கு இருவரும் முகத்தோடு முகத்தை உரசி பின்பு அம்மா கீதாவின் இதாழில் அவர்களின் வாயை வைத்து நான்கு சாப்பி உரிகிறார்கள் அப்படி சாப்பி ஊர்ிஉம் பொழுது இருவரின் மூலைும் ஒன்றாக அழுந்துகிறது. அம்மா பிறகு அவளை குபர படுக்க வைத்து காம சுகம் தாங்காமல் முதுகில் ஒரு இடம் விடாமல் நாக்ள் நாக்குகிறாள். பிறகு அம்மா மகளின் பூந்டையில் முகத்தை வைத்து தேது பின்பு வாயை பூந்டையில் பொருத்தி நாக்ள் நாக்குகிறார்கள்.

கீத காம சுகம் தாங்காமல் முனறுவதை நீங்கள் தெளிவாக கேட்கலாம். அம்மா மகளின் பூந்டையை னகிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது மகள் அவழுடாய அழகான வெள்ளியான முளையை கையால் பிடித்து அழுத்தி தடவிக்கொண்டு இருக்கிறாள் பின்பு அம்மா பூந்டையில் நாக்கு பூதுவதால் சுகம் தாங்காமல் முணருகிறாள். அம்மா மகளின் இரு கால்களையும் தூக்கி பூந்டையை அவர்களின் வாயை வைத்து ணங்கி சாப்புகிறார்கள். அம்மா தனது முலையின் மீது கருப்பு பிர அணிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், அவர்களின் பெரிய முளையை நீங்கள் அழகாக பார்க்கலாம். பின்பு அம்மா எழுது சோக்கிலேத் ஒன்றை கையில் எடுத்து அதை திறந்து மகளின் மூலையில் தேது அததைல் வாயை வைத்து சாப்புகிறார்கள். கீத அமைதியாக அம்மா அவளின் மூலை மற்றும் பூந்டையை னாகும் சுகத்தை அனுபவைத்து கொண்டு இருக்கிறாள். அம்மா சோக்கிலேட்டை பூந்டையில் வைத்து தேது அதை நக்கி உறிண்து சாப்பிடுகிறார்கள்.