ஹோடெல் புரிபுரியும் ஹோட் மங்கை செய்யும் தமிழ் டில்டோ ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஹோடெல் வேலை என்றாள் வர வாடிக்கையாளர்களை பார்த்து எப்பொழுது முடிந்த வரை சிறிது முகம் சுழிக்காது வேலை பார்க்க வேண்டும். அதிலும் னாஅன் வேலை செய்யும் ஹொட்டெலில் பல தரப்பட்ட மிகவும் அழகிய ஆண்களை நான் பார்த்து வருகிறேன். அதில் சில பேர் என்னிடம் நேராகவே வந்து என்னுடைய னும்பேறை அவர்கள் கேட்டு இருக்கிறார்கள்.

அதில் ஒருத்தன் எனக்கு பாட வாய்ப்பு தருவதாக சோனகனந், ஆனால் அவனுக்கு அதார்க்கு முன்பாக என்னுடைய மேனியை அவன் முழுசாகா பார்த்து தான் என்னை அவன் எடுத்துக்கொள்ளலாமா இல்லை வேண்டாமா என்று சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி விட்டான்.

அவபௌ நான் ஆசதுவதார்க்கு ஒரு தமிழ் டில்டோ ஸெக்ஸ் வீடியோ செயியளாம் என்று விரும்பினேன். அப்பொழுது பல பொருட்களை என்னுடைய கூத்தியில் வைத்து நான் செய்தது தான் இந்த சுய இன்ப அனுபவம்.